Zmiana stanu umorzenia

Zobowiązania warunkowe

Zobowiązania długoterminowe

Zobowiązania zabezpieczone

Zakres zmian wartości

Wartość posiadanych papierów wartościowych

Wartość nieamortyzowanych środków trwałych

Wartość gruntów

Pozostałe_informacje21.pdf

Odpisy aktualizujące wartość należności